Odstúpenie od zmluvy - Formulár

 

Odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov – d-servis

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

Adresa bydliska:               ......................................................................................................

Telefónne číslo/ email:   ......................................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ")

týmto odstupujem v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Daniel Stacho - D – SERVIS, so sídlom Dechtice 65, 919 53 Dechtice, IČO: 40085856, DIČ: 1046163712,  IČ DPH: SK1046163712, Číslo živn.registra: 207-16325, okresný úrad Trnava (ďalej len "predávajúci").

Ako spotrebiteľ týmto vraciam predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry:          .............................................................................

Dátum objednania:                        .............................................................................

Dátum prevzatia tovaru: .             ............................................................................

Výrobky, ktoré ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru):

....................................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):     .........................................................................................

....................................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: .................................................................................................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:   ..............................................................................................

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................